Ihmisarvoinen työ rakennus- ja puualoilla

Maat: Mosambik, Namibia
Kumppani: Building and Wood Workers’ International BWI
Kotimainen kumppani: Rakennusliitto
Kesto: 2018–2021
Hankenumero: 2107

Hankkeessa parannetaan rakennusalan työehtoja neuvottelutoiminnan, sosiaalidialogin, kampanjoinnin ja muun edunvalvontatyön avulla. Liittojen näkyvyyden ja aktiivisuuden kasvu tuo niille tuhansia uusia jäseniä, jotka tarvitsevat koulutus- ja edunvalvontapalveluja. Liitot oppivat kampanjoimaan tehokkaasti yleissopimusten ratifioinnin sekä lakien muuttamisen ja noudattamisen puolesta.

Hankkeessa mukana olevien Afrikan maiden ammattiliitot työskentelevät varsin vaikeissa toimintaympäristöissä, sillä valtioiden hallitukset suosivat makrotalouden kasvua osallistavan, kestävän, työpaikkojen syntymistä ja inhimillistä kehitystä edistävän kasvun kustannuksella. Maiden työvoimalainsäädäntö onkin kohtuullisella tasolla, mutta lakien noudattaminen on puutteellista. Kun samaan aikaan liittojen neuvotteluvoima ja vaikutusvalta on heikko, niiden mahdollisuudet puuttua väärinkäytöksiin ovat rajalliset.

Lisäksi yksikään hankemaista ei ole ratifioinut rakennusalan kannalta oleellisia ILOn yleissopimuksia C94 (julkisten investointien työehdot) ja C167 (rakennusalan työsuojelu), joten kansallisessa lainsäädännössä näitä asioita ei ole riittävästi huomioitu.

Liittojen haasteena on se, että alan työt ovat kausiluonteisia ja epävirallista työvoimaa käytetään yhä enemmän etenkin alihankkijayrityksissä. Epävirallisten työntekijöiden saaminen mukaan toimintaan on vaikeaa. Kolmen maan välisen yhteistyön kautta liittojen odotetaan saavan alalle ihmisarvoisia työpaikkoja, jotka takaavat kohtuullisen elintason ja turvallisen työympäristön.

Neuvottelutoimintaa tehostetaan etenkin kiinalaisissa rakennusyrityksissä. Siinä hyödynnetään muiden maiden kokemuksia sekä yrityskartoitusta, jonka pohjalta yhteiseksi kampanjakohteeksi nousi vesivoimaloita rakentava Sino Hydro. Työsuojelukoulutusta ja perusoikeuskouluttajien koulutusta käytetään paitsi tehostamaan näitä toimintamuotoja myös houkuttelemaan uusia jäseniä liittoihin. ILOn yleissopimusten C94- ja C167- ratifiointikampanjat sekä lakimuutoksiin ja valvontaan vaikuttaminen käynnistyvät tiedotusmateriaalien valmistuttua.

Hankkeesta hyötyvät rakennus- ja puualojen työntekijät, liittojen neuvottelutoiminnasta, koulutuksesta ja kampanjoinnista vastaavat toimitsijat ja liittojohtajat, luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut, nykyiset ja uudet jäsenet sekä nuoriso- ja naisaktiivit.

Hankekumppani BWI on kansainvälinen rakennus- ja puutyöntekijöiden liittojen kattojärjestö, joka tällä hankkeella tukee jäsenjärjestöjään kahdessa hankemaassa. Mukana ovat seuraavat liitot:

Mosambik: Rakennus-, puu- ja kaivostyöläisten liitto Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria de Construção, Madeiras e Minas SINTICIM sekä maa- ja metsätalouden työntekijäliitto Sindicato Nacional dos Trabalhadores Agropecuários e Florestais SINTAF

Namibia: Rakennus- ja metallityöntekijöiden liitto Metal and Allied Namibian Workers’ Union MANWU

Jaa tämä artikkeli